فال عطسه در وهاران

سرگرمی , فال و طالع بینی ۰۵ فروردین ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

فال عطسه  در وهاران

فال عطسه به تفکیک ساعات مختلف روز

فال عطسه - جمعه 4 فروردین 96

 

اعدادی که مشاهدده می کنید، مربوط به ساعات شبانه روز می باشند. مثلا عطسه کردن بین ۶ تا ۷ صبح.

 

جمعه۵ شنبه۴ شنبه۳ شنبه۲ شنبه۱ شنبهشنبه******
کمی صبر کننامه دریافت میکنیخواب تو را می بیند یک خیالروز بدی داریکمی صبر کنروز خوب میگذرد۶-۷
فامیل میشویددیدارغیر منتظرهدرموردت کنجکاوی میکند مواظب دوستانت باشهمان می آیدامروز خوشحالیمواظب کارهایت باش۷-۸
زیبایی امامغرورجوابش رابدهمغرورنباشدررویایی هستی ولی نمیدانیزدست۱ نفر ناراحت می شویدیدارمطمئن باش دوستت دارد۸-۹
به مسافرت میرویصحبت مهمی میشوداتفاقی برایت می افتدخوابهایت به حقیقت می پیونددبه تو فکرمیکندمی خواهد تو را ببیندخوشحالی۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنیدوست دارد تو را ببیندنامه دریافت میکنیهرگز فراموشت نمیکندبا او رابطه برقرار میکنیدیداربا کسی که دوستش داریباتوصحبت میکند۱۰-۱۱
اولین عشقش هستیدیداربه تو فکر میکنداز خوابی وحشت داریبه تو می اندیشددعوا میکنیدوستت دارد۱۱-۱۲
صحبت درباره توستدیدارخبر خوشهوشیار باشغمگینیبه آرزویت میرسیمواظب خودت باش۱۲-۱۳
به میهمانی میرویدلت پیش اوستبه تو احترام میگذاردبیش از حد کنجکاویبه آرزوهایت میرسیبه گذشته فکر کندیدار با کسی۱۳-۱۴
عاشق او میشویدوستت داردبه حرف مردم اعتماد داردفامیل میشویدطرفداری از توزیبا به نظر می رسدیک اتفاق بد می افتد۱۴-۱۵
او را میبینیاذیتش نکناز تو خوشش می آیدبه زیبائیت ننازیک سختی در راه داریعجله در دوستی داریمهربانی می بینی۱۵-۱۶
مطمئن باش اولین عشقشیبعدازظهر خوشی داریدرست فکر کنبه فکر آرزوهای گذشته ات باشدوستت دارددر کارهایت کمی ناراحتییک روزخوب و عالی۱۶-۱۷
خیانت کار نباشمواظب اوقات باشیک خبر جدیددیدار با کسی که دوستش داریصحبت در مورد توستدر کارها کمکت می کندبه تو فکر میکند۱۷-۱۸
ازدواجکسی دوستت دارد وتو نمی دانیدوست عزیزت می آیدنامه ای دریافت میکنیازدواجصبور باشبرایش ارزشمندی۱۸-۱۹
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باشهیچ اتفاقی نمی افتددر تکاپوییمنتظری
تهدید
منتظر باشکمکش کن۱۹-۲۰
در رنج و سختی قرار می گیردبه کارهایش فکر کنبعدازظهر خوشی داریبه فکر فردا باشدیداربا کسی که سالها اورا ندیده ایخیانت می کنیدیدار غیر منتظره۲۰-۲۱
کمی درباره خودت فکر کنخیانت کار نباشصحبت درباره توستمضطربییک شب ترسناکصحبت در مورد توستدرباره تو صحبت میکند۲۱-۲۲
به حرف مردم اهمیت ندهدیدارمنتظر کسی هستیکسی راجع به تو حرف می زندیک اتفاق خوببه رفتارت اهمیت می دهددرباره تو صحبت کرده۲۲-۲۳
مواظب خودت باشخوش بختیازدواجبه فکرت می رسدخوابهای خوشخواب خوشی می بینیدر خواب تو را می بیند۲۳-۲۴

 

گردآوری: پورتال وهاران www.vaharan.ir

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of